E va ICHAKT

Fanni o`qitishdan maqsad talabalarda avtomatik boshqarishda mikroprotsessorli vositalar va sistemalarning bajaradigan vazifalari, mikrokontrollerlar, mantiqiy elementlarning tuzilishi ishlash printsiplarini hamda boshqarish tizimlarini tahlil etish va sintezlash bo`yicha ilmiy-tadqiqot va ijodiy innovatsion faoliyat olib borishga tayyorlash.

Fanning vazifasiavtomatik boshqarishda mikroprotsessorli vositalar va sistemalarni o`rni va ishlash printsipi xaqida bilimlarni tizimlashtirish, mikroprotsessorlarni avtomatik boshqarishda qo`llash tamoilllari va ulardan samarali foydalanishni uzlashtirish xususidagi nazariy va amaliy bilimlarni o`rgatishdan iborat.